Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Právne informácie

  Ochrana osobných údajov

  SFÉRA, a.s., spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.

  SFÉRA, a.s., spracúva o používateľoch tejto webovej stránky nasledovné údaje: adresa, identifikačné údaje, príp. ďalšie osobné údaje (napr. lokalizačné údaje), ktoré používateľ webovej stránky uvedie za účelom sprístupnenia alebo poskytnutia služby prostredníctvom tejto webovej stránky.

  Spracovateľom osobných údajov je výhradne SFÉRA, a.s., alebo ním poverené osoby. Osobné údaje uchováva SFÉRA, a.s., len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.

  Informácie o spracúvaní osobných údajov

  Spoločnosť SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B („spoločnosť“) je prevádzkovateľom podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

  SFÉRA, a.s., spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Spoločnosť spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.

  Dotknutá osoba má v zmysle zákona o ochrane osobných údajov právo vyžadovať od spoločnosti na základe žiadosti podanej v listinnej alebo elektronickej podobe:

  • potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
  • v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme informácie, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov,
  • informácie o zdroji osobných údajov, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme kategórie spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby,
  • opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • vymazanie osobných údajov:
   • ktoré sa dotknutej osoby týkajú, ktorých účel spracúvania sa skončil;
   • ktoré sa spracúvali nezákonne,
   • z dôvodu odvolania súhlasu dotknutej osoby, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • na prenosnosť osobných údajov,
  • namietať spracúvanie osobných údajov:
   • ktoré sa dotknutej osoby týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,
   • z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach,
  • namietať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, t. j. aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa dotknutej osoby týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

  Ak o informácie požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

  SFÉRA, a.s., je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany OÚ, ak takéto porušenie ochrany OÚ môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

  Pri podozrení z porušenia povinností pri spracúvaní osobných údajov dotknutá osoba má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

  Ak dotknutá osoba je fyzicky alebo právne nespôsobilá, jej práva v zmysle zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

  Informácie o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o pracovné pozície

  Na ponuku voľných pracovných pozícií môže uchádzač reagovať poslaním žiadosti s uvedením názvu pracovnej pozície, životopisu a súhlasu so spracúvaním osobných údajov elektronicky na adresu kariera@sfera.sk, alebo v listinnej podobe na adresu spoločnosti.

  SFÉRA, a.s.
  Karadžičova 2 (Twin City A, 6. poschodie)
  811 08 Bratislava
  Slovenská republika

  Osobné údaje uvádzané v životopise, príp. v žiadosti o zamestnanie sú vo SFÉRA, a.s., použité len na účely výberového konania na danú pracovnú pozíciu alebo na účely ďalšieho opakovaného oslovenia s pracovnou ponukou. Osobné údaje uchádzača budú sprístupnené výhradne manažérovi ľudských zdrojov, vedúcemu úseku, ktorý inicioval proces náboru pracovníkov a vedeniu SFÉRA, a.s. (riaditelia úsekov).
  Po uplynutí 12 mesiacov budú osobné údaje uchádzača, s výnimkou titulu, mena, priezviska a adresy, vymazané v súlade s § 31 odsek 4) zákona o ochrane osobných údajov.

  Spoločnosť SFÉRA, a.s., vyhlasuje, že meno, priezvisko, e-mail, kontaktné údaje a životopis uchádzača nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane, nebudú zneužité na spam, slúžia výhradne pre vnútornú potrebu a budú spracúvané a uchovávané v súlade s účelom, pre ktorý boli poskytnuté, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

  Informácie o používaní cookie

  Zásady používania súborov cookie

  Táto stránka obsahuje informácie o tom, ako spoločnosť SFÉRA, a.s., využíva súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookie“).

  Webové portály a stránky prevádzkované SFÉRA, a.s., používajú súbory cookie. Tieto súbory uložené v koncovom zariadení (ďalej len „prehliadač“) návštevníka webových stránok (ďalej len „používateľ“) nám pomáhajú poskytovať lepšie služby a relevantnejší obsah.

  Používaním stránok prevádzkovaných SFÉRA, a.s., vyjadrujete súhlas s použitím cookie podľa nastavenia v prehliadači používateľa.

  Ak navštívite naše webové stránky a vo vašom prehliadači máte povolené používanie cookie, považujeme to za súhlas s používaním súborov cookie ako aj našich zásad používania súborov cookie.

  Čo sú súbory cookie?

  Súbory cookie sú textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané a ukladané pri návšteve webových stránok do koncového zariadenia používateľa. Súbory cookie sa ukladajú do priečinka určeného na tento účel, ktorý si môžete nastaviť v nastaveniach vášho prehliadača. Cookie obvykle obsahujú názov webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, dátum a čas ukončenia platnosti súboru a samotný obsah, v ktorom si webové stránky ukladajú potrebné informácie. Pri ďalšej návšteve používateľa na stránke odošle webový prehliadač informácie zo súboru cookie na server prevádzkovateľa, na základe ktorých vám vieme zobraziť relevantnejšie informácie a ponuky. Tieto súbory nepoškodzujú vaše koncové zariadenie. Prehliadač má za úlohu zabezpečiť informácie uložené v cookie súbore pred ich zneužitím a zamedziť k ním prístup iných webových stránok, ako tých, ktoré cookie súbor vytvorili. Používateľ je zodpovedný za výber a používanie takého internetového prehliadača, ktorý uchová údaje v súbore cookie v bezpečí.

  Prečo používame cookie?

  Cookie používame za účelom zlepšovania našich služieb, zobrazovania relevantných informácií a ponúk, ako aj prispôsobovania sa vašim požiadavkám. Na stránkach prevádzkovaných SFÉRA, a.s., môžu byť využívané dočasné a/alebo trvalé cookie súbory. Dočasné súbory cookie sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým ste prítomní na našich stránkach. Trvalé cookie zostávajú vo vašom zariadení uložené do uplynutia ich platnosti alebo do manuálneho vymazania. Doba, počas ktorej ostávajú súbory cookie uložené vo vašom prehliadači závisí od typu súborov cookie ako aj od nastavenia vášho prehliadača.

  Na webových stránkach SFÉRA, a.s., používame niekoľko typov súborov cookie:

  Základné súbory cookie

  Tieto súbory sú základným predpokladom pre prevádzku našich webových stránok. Bez týchto cookie negarantujeme správne a bezproblémové fungovanie webových portálov a stránok SFÉRA, a.s. V týchto súboroch si ukladáme napríklad identifikátor relácie, ktorú návštevník na našej stránke vytvoril (reťazec náhodných znakov a čísel bez výpovednej hodnoty), a pod.

  Štatistické súbory cookie

  Pomocou štatistických súborov cookie zbierame informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Vďaka týmto informáciám máme prehľad o používaní našich stránok, o tom ktoré stránky si prezrelo koľko návštevníkov, a pod. Vďaka týmto informáciám môžeme optimalizovať naše stránky tak, aby čo najlepšie reagovali na požiadavky našich návštevníkov.

  Prevádzkové súbory cookie

  Tieto súbory cookies nie sú nevyhnutné. Vďaka týmto súborom vylepšujeme funkčnosť našich stránok. V tomto prípade sa jedná napríklad o zapamätanie výberu jazykovej verzie našich stránok, výber vašej lokality, zmeny rozloženia obsahu stránok, tak aby ste si tieto nastavenia nemuseli opäť nastavovať pri ďalšej návšteve na našich stránkach.

  Súbory cookie reklamných systémov

  Tieto súbory cookie využívame na efektívne zobrazovanie reklamných ponúk na našich stránkach, ako aj na stránkach partnerov zapojených do spolupráce prostredníctvom reklamných systémov a sietí. Súbory slúžia na zhromažďovanie informácií o vašich zvyklostiach pri prezeraní stránok. Vďaka týmto súborom vieme efektívne cieliť zobrazovanie reklám a zobrazovať vám relevantné ponuky nielen na našich stránkach, ale aj v sieti internetu. Tieto súbory nám taktiež pomáhajú vyhodnocovať naše reklamné aktivity.

  Súbory cookie tretích strán

  Na webových stránkach a portáloch SFÉRA, a.s., môže byť integrovaný obsah našich partnerov – tretích strán. Je v našom maximálnom záujme uistiť sa, že na našich stránkach je vložený obsah len od dôveryhodných a preverených partnerov. Vďaka obsahu tretích strán vkladanému do našich stránok si môžu aj tieto partnerské stránky počas návštevy používateľa na našich stránkach uložiť súbory cookie do prehliadača na koncovom zariadení používateľa. Tieto súbory nepodliehajú priamej kontrole SFÉRA, a.s. Jedná sa napríklad o nástroje spoločnosti Google, využívané na meranie návštevnosti našich stránok, vyhodnocovanie úspešnosti marketingových aktivít, či zber údajov potrebných na efektívnu marketingovú komunikáciu SFÉRA, a.s. Nástroje od partnerov ako napr. Facebook, Twitter, YouTube a pod., SFÉRA, a.s., ako prevádzkovateľ nemá pod kontrolou a nemá kontrolu nad údajmi ukladanými v súboroch cookie tretích strán. Ak chcete vedieť, ako naši partneri – tretie strany používajú súbory cookie, oboznámte sa, prosím, so zásadami používania súborov cookie a zásadami ochrany súkromia na stránkach našich partnerov.

  Nastavenia používania cookie môžete zmeniť vo vašom prehliadači

  Spôsob používania súborov cookie si môžete zmeniť v nastaveniach vášho prehliadača resp. koncového zariadenia. Na trhu je dostupných veľké množstvo rôznych internetových prehliadačov, ktoré sa v čase menia a zdokonaľujú. Nie je preto v našich možnostiach skontrolovať spôsob fungovania každého z nich. Prehliadače sú spravidla nastavené tak, že povoľujú internetovým stránkam používanie súborov cookie. Toto nastavenie si môže používateľ zmeniť tak, že používanie súborov cookie v prehliadači zakáže pre všetky stránky, alebo len pre vybrané stránky. Taktiež si používateľ môže nastaviť, aby ho prehliadač pri pokuse o vytvorenie súboru cookie upozornil a vyzval na povolenie tejto aktivity.

  Inštrukcie na zmenu nastavenia v používaní súborov cookies nájdete v sekcii „Pomocník“ každého prehliadača. Tieto nastavenie je potrebné nastaviť v každom prehliadači a zariadení, ktoré používate k prístupu na internet.

  Vaše nastavenie o nepoužívaní súborov cookie vo vašom prehliadači rešpektujeme. V takomto prípade však negarantujeme správnu funkčnosť webových portálov a stránok SFÉRA, a.s.

   

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.