SK EN UA

XMtrade®/ISO pre OKTE, a.s.

Pozícia OKTE ako organizátora trhu s elektrinou a úlohy, ktoré v súvislosti s tým riešime, sú jedinečné, týkajúce sa všetkých účastníkov trhu. Preto si pre dosiahnutie najvyššej kvality riešenia v informačných systémoch vyberáme trvale spoľahlivých partnerov.
Ing. Milan Lipovský, riaditeľ služieb a člen predstavenstva

O spoločnosti

Spoločnosť OKTE, a.s., pôsobí ako organizátor krátkodobého trhu s elektrinou v Slovenskej republike a náplň jeho činnosti vyplýva z medzinárodných a národných legislatívnych predpisov.
OKTE, a.s., organizuje a vyhodnocuje krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou, reportuje údaje o obchodných transakciách do európskych štruktúr, vykonáva zúčtovanie odchýlok, zabezpečuje zber a správu nameraných údajov, sprístupňuje údaje z inteligentných meracích systémov a vykonáva centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou elektrizačnej sústavy.
Tieto služby pre účastníkov trhu s elektrinou poskytuje na základe otvorených, transparentných a nediskriminačných podmienok.
Činnosti spoločnosti sú predmetom cenovej regulácie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Východisková situácia

Spoločnosť OKTE, a.s., začala svoju činnosť 1. januára 2011 prevzatím činností zúčtovania odchýlok a organizovaného česko-slovenského cezhraničného trhu s elektrinou, ktoré dovtedy zabezpečoval prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Cezhraničný trh sa ďalej postupne rozširoval o maďarskú (2012) a rumunskú (2014) obchodnú zónu a v účtovaní odchýlok tiež priebežne nastalo viac koncepčných zmien. Spoločnosť OKTE, a.s., neskôr začala vykonávať nové činnosti zberu a správy nameraných údajov (2013) a centrálnu fakturáciu (2014). V súvislosti s implementáciou inteligentných meracích systémov vznikla aj legislatívna požiadavka sprístupňovať namerané údaje koncovým odberateľom (2015). Európska legislatíva zase priniesla nové povinnosti reportovania údajov o obchodných transakciách Agentúre pre spoluprácu energetických regulátorov (2015/2016).

Ciele

Hlavným cieľom bolo navrhnúť a rozvíjať procesy pre regulované činnosti OKTE, a.s., a ich následnú transpozíciu do legislatívnych návrhov. Zároveň vybudovať bezpečnú a spoľahlivú systémovú podporu s nepretržitým dohľadom pre procesy:
• Zúčtovanie odchýlok
• Organizovaný krátkodobý trh s elektrinou a jeho európska integrácia
• Zber a správa nameraných údajov
• Centrálna fakturácia poplatkov súvisiacich s prevádzkou elektrizačnej sústavy
• Sprístupňovanie údajov z inteligentných meracích systémov
• Reportovanie obchodných transakcií Agentúre pre spoluprácu energetických regulátorov.

Opis riešenia

Systémové pokrytie hlavných procesov organizátora trhu s elektrinou je zabezpečené implementáciou XMtrade®/ISO - integrovaného systému OKTE, a.s., ktorý pozostáva z nasledovných častí:
• XMtrade®/ISZO – informačný systém zúčtovania odchýlok
• XMtrade®/ISOT – informačný systém organizátora trhu
• XMtrade®/ISOM – informačný systém operátora meraní
• XMtrade®/ISCF – informačný systém centrálnej fakturácie
• XMtrade®/IMS – informačný systém pre inteligentné meracie systémy
• XMtrade®/RRM – registrovaný reportovací mechanizmus
XMtrade®/ISO pokrýva obchodne kritické procesy a spravuje citlivé dáta, preto jeho vysoká dostupnosť a zabezpečenie sú kľúčové."

Technológie

XMtrade®/ISO je webová aplikácia dostupná prostredníctvom širokej škály rôznych typov a verzií internetových prehliadačov. K dispozícii je aj mobilná aplikácia prevádzkovaná prostredníctvom tabletov alebo inteligentných telefónov. Informačné systémy externých subjektov sa môžu integrovať prostredníctvom zverejnených webových služieb. Celé riešenie je prevádzkované na geografickom metroklastri, ktorý poskytuje robustnú infraštruktúru s redundantnými komponentmi a zabezpečuje tak vysokú dostupnosť aj v prípade výpadku jeho častí. Nad touto infraštruktúrou s optimálnym využívaním hardvérových prostriedkov medzi jednotlivými geograficky oddelenými lokalitami je vybudovaná webová farma s vyvažovaním záťaže. Bezstratovosť dát zabezpečujú implementované mechanizmy ich replikácie, zálohovania a archivácie.

Služby

Prevádzka obchodne kritických procesov prebieha pod nepretržitým dohľadom a technickou podporou spoločnosti sféra, a.s., v súlade s odporúčaniami metodológie ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Monitorované sú infraštruktúra systému, aplikácie aj samotné obchodné procesy, ktorých aktuálny stav je vizualizovaný prostredníctvom interaktívnych procesných máp. Pripravené sú aj záložné pracovné postupy, ktoré zabezpečia spojitý beh procesov aj v okrajových situáciách.
Expertný tím okrem podpory prevádzky zabezpečuje aj analýzu a návrh riešenia pri ďalšom rozvoji systémov, ktorý je realizovaný na základe legislatívnych zmien alebo požiadaviek účastníkov trhu s elektrinou.

Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

Priamy kontakt
Peter Chochol
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Kristián Takáč
director
Kristian.Takac@sfera.sk
+380 951 776 493
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Lucia Hacurová
manažérka pre komunikáciu
Lucia.Hacurova@sfera.sk
+421 904 430 629
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Chochol Peter
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

You are using an outdated browser. You can update it on this page.