SK EN UA

XMtrade®/EZP pre OTE, a.s.

Pri príprave projektu, implementácii systému, ako aj jeho uvedení do prevádzky sme ocenili bohaté skúsenosti a znalosť problematiky zamestnancov dodávateľa - spoločnosti SFÉRA, a.s., čo výrazne pomohlo úspešnému prevádzkovaniu IS Evidencia záruk pôvodu (EZP) pre našu spoločnosť OTE, a.s., ktorá je vydavateľom záruk pôvodu v ČR.

- Martin Štandera, Vedúci odboru Správa záruk pôvodu a čistá mobilita OTE, a.s.

O spoločnosti

Česká spoločnosť OTE, a.s. (OTE) je poskytovateľom komplexných služieb účastníkom českého energetického trhu. OTE je držiteľom licencie na činnosti operátora trhu a organizuje obchodovanie na dennom a vnútrodennom trhu s elektrinou od roku 2002 a na vnútrodennom trhu s plynom od roku 2010. Spoločnosť OTE je ustanovená Energetickým regulačným úradom nominovaným organizátorom trhu s elektrinou (NEMO), ktorý zaisťuje jednotné prepojenie denných a vnútrodenných trhov s elektrinou. OTE nahlasuje obchodné údaje z krátkodobých trhov do európskej databázy Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER). Je vydavateľom  záruk pôvodu energií a prevádzkovateľom registra Českej republiky pre záruky pôvodu. Je  členom asociácie vydavateľských subjektov (AIB), čo jej umožňuje elektronickú výmenu záruk pôvodu s ostatnými členskými subjektami asociácie AIB.

Východisková situácia

Záruka pôvodu je preukázateľným dôkazom pre spotrebiteľa, z akého zdroja, v akej výrobni a v akom období bola energia vyrobená a dodaná do príslušnej energetickej sústavy. Od roku 2013 vydáva spoločnosť OTE záruky pôvodu elektriny v elektronickej podobe na základe prijatých hodnôt o vyrobenom a dodanom množstve energie, ktoré boli namerané alebo vypočítané podľa vykonávacieho právneho predpisu. Výrobcovia elektriny mali od roku 2013 možnosť žiadať spoločnosť OTE o vydanie záruk pôvodu pre elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov (OZE) a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VÚKVET). V súvislosti s novelou zákona o podporovaných zdrojoch energie v rámci legislatívy ČR získala spoločnosť OTE ďalšie povinnosti v oblasti záruk pôvodu a to predovšetkým povinnosti súvisiace so správou záruk pôvodu pre nové komodity (biometán, vodík a teplo). Podpora nových komodít pre záruky pôvodu zároveň vyžadovala rozšírenia zabezpečujúce kompatibilitu záruk pôvodu podľa novej špecifikácie záruk pôvodu definovanej asociáciou AIB. Z uvedeného dôvodu spoločnosť OTE vyhlásila v roku 2022 výberové konanie pre dodávku informačného systému umožňujúceho rozšírenú správu záruk pôvodu energie. Spoločnosť SFÉRA, a.s. sa na základe výsledkov medzinárodného výberového konania stala úspešným uchádzačom a dodávateľom riešenia XMtrade®/EZP.

 

Riešenie

Informačný systém XMtrade®/EZP bol prvým registrom záruk pôvodu v rámci členov AIB, ktorý sa pripájal do AIB Hub využívajúc rozšírenia pre nové typy záruk pôvodu definované zo strany AIB. Implementácia nových funkcionalít bola úspešne zavŕšená komplexným testovaním nového systému, ktoré umožnilo spustenie systému XMtrade®/EZP do prevádzky 02.05.2023, pričom od 26.05.2023 boli úspešne sprevádzkované medzinárodné prevody zo strany AIB Hub pod novou schémou záruk pôvodu, čím systém XMtrade®/EZP vstúpil do plnohodnotnej prevádzky.

V súlade so zmenou legislatívy je v rámci informačného systému XMtrade®/EZP umožnené vydávanie záruk pôvodu elektriny vyrobenej nielen z OZE a VÚKVET, ale akýchkoľvek zdrojov. Zároveň je umožnené vydávanie a správa záruk pôvodu biometánu (pokročilého aj ostatného), tepla (z OZE a z jadrového zariadenia) a vodíka. Neoddeliteľnou súčasťou funkcionalít v rámci informačného systému XMtrade®/EZP je podpora uplatňovania záruk pôvodu voči koncovému spotrebiteľovi ako aj podpora prevádzania záruk pôvodu medzi držiteľmi účtu vo forme vnútroštátnych a zahraničných prevodov prostredníctvom platformy AIB Hub.

Sprevádzkovanie nového systému pre evidenciu záruk pôvodu zároveň prinieslo nové funkcionality podporujúce správu záruk pôvodu pokročilého biometánu v rozsahu tzv. prednostných prevodov záruk pôvodu pokročilého biometánu ako aj automatizáciu viacerých funkcionalít, prehľadnejší reporting, zjednodušenie administrácie a celkové zlepšenie užívateľského rozhrania. Záruky pôvodu môžu byť vydávané v súlade s legislatívou pre nové typy komodít vyrobené už od 1.1.2023.

 

Technológie

Systém XMtrade®/EZP je prevádzkovaný ako webová aplikácia dostupná prostredníctvom internetového prehliadača. Samotný systém XMtrade®/EZP bol dodaný vo forme cloudového riešenia. Prostredníctvom automatizovanej výmeny dát je zabezpečená synchronizácia nevyhnutných dátových entít s okolitými systémami prevádzkovanými spoločnosťou OTE. XMtrade®/EZP automatizovane komunikuje s viacerými systémami spoločnosti OTE a to predovšetkým so systémom správy kmeňových údajov spoločností a používateľov, systémom pre správu kmeňových údajov výrobní, nameraných údajov a palivových výkazov ako aj so systémom pre fakturáciu či systémom pre publikáciu dát na webové sídlo spoločnosti OTE. Uvedené systémy sú so systémom XMtrade®/EZP prepojené prostredníctvom rozhrania Kafka alebo prostredníctvom webových služieb. Pripojenie na platformu AIB Hub je realizované v súlade s platnou špecifikáciou výmeny dát definovanej spoločnosťou AIB, ktorá v súčasnosti predpisuje využívanie webových služieb ako na strane registrov, tak aj na strane platformy AIB Hub podporujúcich obojsmernú komunikáciu.

 

Služby

Informačný systém XMtrade®/EZP je poskytnutý spoločnosti OTE vo forme kontraktu softvér ako služba (SaaS).  Starostlivosť a dohľad nad prevádzkou zabezpečuje tím technickej podpory. Systém, vrátane infraštruktúry, je nepretržite monitorovaný na diaľku, čo umožňuje včas zareagovať na prípadný problém a predísť výpadkom.

 

Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

Priamy kontakt
Peter Chochol
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Róbert Franček
manažér obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Lucia Liptáková
manažérka pre portfólio produktov
Lucia.Liptakova@sfera.sk
+421 907 735 144
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Tomáš Krošlák
manažér obchodu
Tomas.Kroslak@sfera.sk
+421 905 997 407
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Kristián Takáč
director
Kristian.Takac@sfera.sk
+380 951 776 493
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Lucia Hacurová
manažérka pre komunikáciu
Lucia.Hacurova@sfera.sk
+421 904 430 629
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Chochol Peter
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

You are using an outdated browser. You can update it on this page.