SK EN UA

XMtrade® pre Západoslovenská distribučná, a.s.

Nové riešenie poskytuje aj pri násobne väčšom objeme spracovávaných dát z OOM typu A dostatočný výkon a dobrý prehľad o stave spracovania s možnosťou
porovnávania výsledkov s organizátorom trhu a prispôsobiteľným reportingom.

- Anna Kaderová, Vedúca tímu bilancovania, Západoslovenská distribučná, a.s.

O spoločnosti

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD) je najväčší distribútor elektrickej energie na Slovensku a jej pôsobenie podlieha pravidlám regulácie v zmysle príslušnej legislatívy. Distribučné územie spoločnosti ZSD tvorí Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a časť Trenčianskeho kraja. Objem distribuovanej elektriny dosiahol na konci roka 2021 hodnotu 9 891 GWh. Počet obsluhovaných odberných miest dosiahol hodnotu 1 195 500 (zdroj: Výročná správa ZSD za rok 2021). Od 1. 7. 2007 zabezpečuje spoločnosť ZSD služby distribúcie elektriny ako samostatný právny subjekt v súlade s požiadavkami európskej legislatívy a liberalizácie trhu. Ako 100% dcérska spoločnosť Západoslovenskej energetiky, a.s., je súčasťou nemeckého energetického koncernu E.ON.

Východisková situácia

Dátová komunikácia je kľúčovým IT a obchodným procesom spoločnosti ZSD a to tak v rámci interného toku dát, ako aj v rámci externého toku dát s účastníkmi energetického trhu. Na úrovni podnikového systému realizovala ZSDIS internú dátovú komunikáciu v prostredí systému SAP IS-U, ktorý bol prioritne určený na zúčtovanie, fakturáciu a bilancovanie dodávok a spotreby elektriny, evidenciu meracích prístrojov a na komunikáciu na energetickom trhu. V súvislosti s nárastom objemu meraných dát, spojených s implementáciou inteligentných meracích systémov (IMS), systém SAP IS-U nedisponoval dostatočnou výkonovou kapacitou, a preto vyvstala požiadavka na vytvorenie nového bilančného systému pre účely denného trhu s elektrinou.

Ciele

Cieľom implementácie nového bilančného systému v spoločnosti ZSD bolo
zabezpečiť:

 • splnenie legislatívnej povinnosti v súlade s Vyhláškou č. 358/2013 Z. z. ohľadom nasadenia IMS (elektromerov) v rozsahu cca 250 000 OM do konca roku 2021,
 • odľahčenie systému SAP IS-U od bilancovania a výmeny dát na energetickom trhu,
 • prepracovanie a konsolidácia obchodných a IT procesov, ktoré súvisia s meraním a odpočtami dodávok a spotreby energií.

V dôsledku zmien v toku nameraných dát sa tiež očakávalo:

 • ukončenie úlohy centrálneho dátového rozbočovača (Centralized Data Hub) pre systém SAP, nakoľko táto úloha nie je bilančnému systému natívna,
 • prevzatie distribúcie dát a integrácie systémov novou integračnou platformou,
 • vznik centrálneho úložiska nameraných dát, presun zdrojov finálnych dát pre proces bilancovania a fakturáciu na systémy odpočtových centrál, realizovanie procesov bilancovania v samostatnom systéme, mimo prostredia SAP.

Riešenie

Uvedenie produktu XMtrade®/BIS do produkčnej prevádzky 20.09.2021
umožnilo:

 • jednoduchého rozširovania systému, v závislosti od miery penetrácie IMS,
 • zefektívnenie dátovej komunikácie medzi internými systémami spoločnosti a zefektívnenie externej komunikácie s účastníkmi energetického trhu,
 • prevádzkovanie bilančného systému s niekoľkonásobne vyššou výkonovou kapacitou v porovnaní s kapacitou pôvodného systému,
 • zvýšenie kvality dohľadu, monitoringu a hlásenia obchodných a IT procesov bilancovania,
 • zvýšenie spoľahlivosti plnenia legislatívnych požiadaviek spojených s bilancovaním a výmenou dát,
 • rozšírenie užívateľských funkcionalít a to bez dopadu na celkovú výkonnosť systému.

Technológie

 • aplikačná vrstva – Microsoft.NET
 • databázová vrstva – Oracle
 • prezentačná vrstva – internetový prehliadač (Internet Explorer, Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera)
 • automatizované externé rozhrania (SOAP web servis, REST web servis, AMQP)

Služby

Súčasťou dodávky systému XMtrade®/BIS boli tiež služby spojené so zabezpečením postupného prechodu funkcionality z existujúceho IT prostredia do nového prostredia, čo predstavovalo migráciu pôvodného riešenia a dát z prostredia SAP IS-U do prostredia XMtrade®/BIS. Spoločnosť ZSD má na obdobie 4 rokov od uvedenia nového bilančného systému do produkčnej prevádzky zabezpečenú dodávku služieb formou priameho telefonického spojenia (hotline), technickú podporu a údržbu a rozvoj systému.

Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

Priamy kontakt
Peter Chochol
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Róbert Franček
manažér obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Lucia Liptáková
manažérka pre portfólio produktov
Lucia.Liptakova@sfera.sk
+421 907 735 144
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Tomáš Krošlák
manažér obchodu
Tomas.Kroslak@sfera.sk
+421 905 997 407
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Kristián Takáč
director
Kristian.Takac@sfera.sk
+380 951 776 493
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Lucia Hacurová
manažérka pre komunikáciu
Lucia.Hacurova@sfera.sk
+421 904 430 629
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Chochol Peter
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

You are using an outdated browser. You can update it on this page.